politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Oferta dla gospodarki

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • diagnoza przedsiębiorstwa m.in. z wykorzystaniem metody SWOT, wskazanie potencjałów doskonalenia,
 • analizy czasowo-kosztowe projektów – opracowanie WBS projektu, szacowanie czasów wykonania zadań, szacowanie kosztów,
 • budżetowanie projektu, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu metodą CPM, PERT, możliwości wykorzystania w zarządzaniu czasem projektu metody łańcucha krytycznego CCPM,
 • opracowania podstaw zarządzania projektami w firmie – przygotowanie dedykowanych procedur w podstawowych obszarach zarządzania projektami, np. zarządzania czasem, zarządzania kosztami, zarządzania ryzykiem, zarządzania zakresem,
 • dobór odpowiedniej metodyki zarządzania projektami dedykowanej firmie – analiza możliwości wdrożenia metodyki np. PMBOK, TenStep, Scrum, Prince2,
 • zarządzanie ryzykiem projektów – identyfikacja ryzyka, szacowanie i ocena ryzyka projektów – analiza ilościowa i jakościowa ryzyka projektów, opracowanie odpowiedzi na ryzyko, monitorowanie i kontrola ryzyka,
 • oceny opłacalności realizacji projektów – wielokryterialna ocena projektów w oparciu o dane pewne i niepewne,
 • preliminowanie inwestycji – wariantowanie, określanie wielkości nakładów inwestycyjnych, kalkulacja nadwyżki finansowej, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji,
 • oceny możliwości wdrożenia w firmie narzędzi komputerowych do zarządzania projektami – analizy korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia pakietów wspomagających zarządzanie projektami,
 • opracowanie założeń i podstaw działania systemu komputerowego wspomagającego planowanie, harmonogramowanie, sterowanie prac w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie procedur zarządzania dużymi projektami wg metody łańcucha krytycznego, obejmujące: budowę harmonogramu, ustalanie wielkości czasu trwania poszczególnych czynności, lokalizację buforów w harmonogramie, określanie wielkości buforów czasu różnymi metodami, monitorowanie projektu za pomocą buforów, ocenę ryzyka na każdym etapie realizacji projektu,
 • szkolenia kadry podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego – obsługa pakietu MS Project w laboratorium uczelni wyposażonym w oprogramowanie,
 • zarządzanie komunikacją w projekcie,
 • zarządzanie relacjami z klientem (CRM – Customer Relationship Management).
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością, szczególnie w przedsiębiorstwach usługowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu: zarządzania wartością firmy VBM, zarządzania sprzedażą z elementami CRM, ZPC i Strategiczna Karta Wyników, zarządzania zespołem pracowniczym, znaczenia innowacji we współczesny świecie,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia organizacji wg koncepcji Kaizen,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
 • popularyzacja wiedzy i praktyki stosowania systemu bezpieczeństwa produkcji żywności HACCP,
 • popularyzacja wiedzy i doradztwo w zakresie szeroko pojętego zarządzania jakością produkcji, w tym: statystyczne sterowanie procesem, karty kontrolne, metoda FMEA oraz QFD, nowoczesne i tradycyjne narzędzia zarządzania jakością,
 • popularyzacja wiedzy i praktyki stosowania oraz wykorzystania nagród jakości w organizacjach,
 • popularyzacja wiedzy i doradztwo w zakresie szeroko pojętego zarządzania usługami, w tym: znaczenie usług w rozwoju gospodarczym,
 • stan i tendencje usług w UE, funkcjonowanie sektora usługowego MŚP, marketing usług, branżowa specyfika rynku usług,
 • wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych,
 • tworzenie podstawowych elementów systemów HACCP w branży spożywczej,
 • wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008,
 • doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia audytów i przygotowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,
 • doradztwo przy wdrażaniu zasad podejścia procesowego, oceny satysfakcji klienta, oceny i klasyfikacji dostawców,
 • usługi wdrożeniowe z zakresu zarządzania i budowania strategii dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych.
 • modelowanie i analiza zjawisk cieplno-przepływowych,
 • badanie wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych,
 • optymalizacja procesów energetycznych w sektorze energetyki komunalnej,
 • projektowanie nowoczesnych układów energetyki komunalnej (uprawnienia budowlane do projektowania),
 • innowacyjne technologie utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • ocena technologii produkcji pod katem oddziaływania na środowisko,
 • wykorzystanie paliw odnawialnych i układów kogeneracyjnych w lokalnych ciepłowniach,
 • innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i procesowego ciepła odpadowego,
 • bilanse materiałowo-cieplne i ocena energochłonności procesów produkcyjnych,
 • ocena procesu technologicznego pod kątem zgodności z BAT,
 • ocena wielkości emisji gazowej i pyłowej z procesu technologicznego oraz opracowanie metod ich ograniczenia.

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

 • wykonywanie badań modelowych systemów i opracowanie modelu matematycznego w ujęciu funkcjonalnym,
 • projektowanie-przeprojektowanie systemów na inne warunki pracy z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych.
 • projektowanie i wykonywanie specjalnych narzędzi do obróbki metali,
 • prace z zakresu optymalizacji warunków pracy w realizacji procesów wytwórczych,
 • ocena systemu motywacyjnego w organizacji,
 • badanie jakościowe i ilościowe materialnych warunków pracy w organizacji,
 • ocena wybranych właściwości powierzchni (warstwy wierzchniej) materiałów trudnoobrabialnych po toczeniu,
 • pomiary gęstości rzeczywistej ciał stałych.
 • opracowanie receptur kondycjonowania cieczy chłodzących
 • popularyzacja wiedzy i praktyki stosowania systemu bezpieczeństwa produkcji żywności HACCP,
 • popularyzacja wiedzy i doradztwo w zakresie szeroko pojętego zarządzania jakością produkcji, w tym: statystyczne sterowanie procesem, karty kontrolne, metoda FMEA oraz QFD, nowoczesne i tradycyjne narzędzia zarządzania jakością,
 • popularyzacja wiedzy i praktyki stosowania oraz wykorzystania nagród jakości w organizacjach,
 • popularyzacja wiedzy i doradztwo w zakresie szeroko pojętego zarządzania usługami, w tym: znaczenie usług w rozwoju gospodarczym,
 • stan i tendencje usług w UE, funkcjonowanie sektora usługowego MŚP, marketing usług, branżowa specyfika rynku usług,
 • wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych,
 • tworzenie podstawowych elementów systemów HACCP w branży spożywczej,
 • wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008,
 • doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia audytów i przygotowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,
 • doradztwo przy wdrażaniu zasad podejścia procesowego, oceny satysfakcji klienta, oceny i klasyfikacji dostawców,
 • usługi wdrożeniowe z zakresu zarządzania i budowania strategii dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych.
 • modelowanie i analiza zjawisk cieplno-przepływowych,
 • badanie wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych,
 • optymalizacja procesów energetycznych w sektorze energetyki komunalnej,
 • projektowanie nowoczesnych układów energetyki komunalnej (uprawnienia budowlane do projektowania),
 • innowacyjne technologie utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • ocena technologii produkcji pod katem oddziaływania na środowisko,
 • wykorzystanie paliw odnawialnych i układów kogeneracyjnych w lokalnych ciepłowniach,
 • innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i procesowego ciepła odpadowego,
 • bilanse materiałowo-cieplne i ocena energochłonności procesów produkcyjnych,
 • ocena procesu technologicznego pod kątem zgodności z BAT,
 • ocena wielkości emisji gazowej i pyłowej z procesu technologicznego oraz opracowanie metod ich ograniczenia.

Katedra Logistyki

 • opracowania strategii dystrybucji towarów i usług,
 • badania logistycznej obsługi klienta w organizacjach,
 • funkcjonowanie i organizacja klastrów,
 • wykorzystanie rozwiązań telematycznych w logistyce,
 • optymalizacja sterowania ruchem ulicznym w miastach,
 • pomoc przedsiębiorstwom w tworzeniu prognoz popytu

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

 • modelowanie komputerowe w zagadnieniach ochrony środowiska – tworzenie specjalistycznych programów ukierunkowanych na rozwiązanie problemów ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami chemicznymi i hałasem (równania brzegowe adwekcji-dyfuzji i wibroakustyki),
 • modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła: opracowanie programów komputerowych oraz realizacje obliczeń numerycznych dla odwrotnych problemów przepływu ciepła,
 • zastosowanie matematyki finansowej w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: tworzenie modeli ekonometrycznych, prognozowanie, komputerowa symulacja z zastosowaniem pakietów Mathematica oraz Statistica,
 • zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu: statystyczna analiza danych z zastosowaniem pakietu Statistica,
 • zastosowanie metod analitycznych i statystycznych do układów nieliniowych, analizy przy użyciu pakietów Statistica i NTB (Nonlinear Tool Box).
 • zastosowanie modeli algebraicznych i logicznych w badaniach operacyjnych i informatyce,
 • analityczne i numeryczne rozwiązywanie zagadnień brzegowych w matematycznych modelach procesów fizyko-mechanicznych w ciałach stałych.

Katedra Fizyki

 • pomiary optycznych widm absorpcyjnych i odbiciowych materiałów w fazie skondensowanej za pomocą dwustrumieniowego spektrofotometru UV-VIS, typ Lambda 35 w następujących zakresach pomiarowych: widma absorpcyjne cieczy i ciał stałych 190 < λ < 1100 nm, RT < T < 250 °C, widma odbiciowe 220 < λ < 1000 nm,
 • badania wpływu radiacyjnie indukowanych efektów na widma optyczne szkieł chalkogenidkowych, poszukiwania nowych materiałów dla dozymetrii przemysłowej,
 • badania stabilności termicznej materiałów w fazie skondensowanej z wykorzystaniem różnicowego mikrokalorymetru skaningowego DSC 404, w zakresie temperatur: RT – 1500 °C,
 • badania materiałów termodynamicznie metastabilnych (szkła metaliczne i chalkogenidkowe), pomiar zmian charakterystycznych parametrów dla procesu naturalnego starzenia w/w materiałów,
 • pomiar parametrów procesów zeszklenia i krystalizacji (temperatura, energia aktywacji) decydujących o potencjalnych zastosowaniach w/w materiałów,
 • badania stanów defektowych metodami anihilacji pozytonów za pomocą spektrometru czasów życia pozytonów (ORTEC),
 • pomiar porowatości materiałów szklistych i ceramicznych w zakresie od 0.5 < R < 50 nm.,
 • badania stanów defektowych i ich wpływ na własności makroskopowe materiałów.

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

 • prace badawcze związane z wykazaniem sposobu wykorzystania nadwyżek słomy na potrzeby przemysłu energetycznego (OZE),
 • badanie jakości produktów rolno – spożywczych w oparciu o komputerową analizę obrazu,
 • analiza jakości surowców w produkcji zwierzęcej,
 • ocena jakości wieloskładnikowych mieszanek paszowych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.
 • inżynieria procesowa w przemyśle rolno – spożywczym (mieszanie materiałów ziarnistych jednorodnych i niejednorodnych, mieszanie pasz, ocena jakości mieszanin, dozowanie pasz, magazynowanie i konserwacja płodów rolnych),
 • analiza obrazu i techniki informatyczne w procesach i technologiach przemysłu rolno – spożywczego,
 • statystyczne metody opracowania wyników badań,
 • innowacyjne metody modelowania procesów za pomocą sztucznych sieci neuronowych (SNN),
 • inżynieria rolnicza,
 • technologia przemysłu spożywczego,
 • odnawialne źródła energii,
 • innowacyjna technologia produkcji peletu z miału węglowego z dodatkiem biomasy,
 • innowacyjne technologie zbioru i przechowywania słomy,
 • technologia produkcji energetycznego granulatu z drewna z domieszką haloizytu,
 • ocena jakości produktów rolno – spożywczych