politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / System zapewnienia jakości kształcenia – Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Problematyka jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej, jest bardzo ważnym aspektem jej działalności.

W Uczelni działa wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który pozwala na doskonalenie poziomu dydaktyki oraz relacji ze studentami, przez co stanowi integralną część dydaktycznej działalności Uczelni.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe. Uwzględnia autonomię i specyfikę jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i został opracowany w oparciu o ich doświadczenia w zakresie doskonalenia jakości kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej powstał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i Statutu Politechniki Opolskiej.

Zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej ujęto w Księdze Jakości Kształcenia, Polityce jakości kształcenia oraz w procedurach.

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia zawiera zasady funkcjonowania i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia w następujących obszarach:

  • uprawnienia i odpowiedzialność pracowników oraz kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni,
  • nadzór nad dokumentacją oraz przepływem informacji w systemie,
  • procesy podstawowe systemu zapewnienia jakości kształcenia (projektowanie programów kształcenia, rekrutacja, proces kształcenia),
  • ewaluacja i doskonalenie procesów,
  • zapewnienie jakości zasobów systemu,
  • nadzór nad relacją między prowadzonymi badaniami naukowymi a procesem kształcenia,
  • współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  • monitorowanie i doskonalenie działania systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Zarówno Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, jak i procedury zawierają rozwiązania pozwalające na realizację procesu kształcenia zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wymaganiami interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Procedury w sposób szczegółowy przedstawiają działania w zakresie ewaluacji programów oraz efektów kształcenia, a także w zakresie oceny jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wdrażane rozwiązania pozwalają na uruchomienie sprzężenia zwrotnego między wynikami ewaluacji a działaniami na rzecz poprawy programów kształcenia i procesu ich realizacji, z uwzględnieniem zapewnienia jakości zasobów kadrowych oraz infrastruktury dydaktycznej.

Ocena i weryfikacja realizowanych efektów oraz programów kształcenia prowadzona jest na wszystkich poziomach i typach studiów prowadzonych na Uczelni.

W procesie doskonalenia programów kształcenia istotne znaczenie ma opinia studentów i absolwentów Uczelni. W związku z tym prowadzone są badania kwestionariuszowe zarówno w toku studiów, jak i tuż po ich zakończeniu, na wszystkich stopniach i rodzajach studiów. Pozwala to na poznanie opinii studentów i wykorzystanie jej w procesie doskonalenia procesu kształcenia.

Efektem prawidłowego funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia jest dostosowanie prowadzonych na Uczelni kierunków i programów kształcenia do wymagań rynku pracy. Dlatego też Uczelnia monitoruje losy zawodowe studentów, a wyniki badania wykorzystuje w procesie projektowania i modyfikowania programów kształcenia.

System zapewnienia jakości kształcenia umożliwia wydziałom Uczelni ciągłe doskonalenie poziomu jakości kształcenia uwzględniając ich specyfikę w systemie kształcenia i prowadzonych badaniach naukowych. Włącza studentów oraz przedstawicieli otoczenia gospodarczego jako pełnoprawnych partnerów kierownictwa wydziałów i Uczelni w zakresie opracowania elementów systemu, jego funkcjonowania oraz oceny.