politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praca dyplomowa

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

Zgodnie z programem studiów na poszczególnych kierunkach studenci przygotowują pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) pod kierownictwem promotora. W pierwszej kolejności studenci wybierają promotora, z którym następnie ustalają temat pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony na początku przedostatniego semestru studiów. Zgłaszanie tematów przez promotorów oraz przypisanie do nich studenta odbywa się za pośrednictwem systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Instrukcja APD – dla studenta znajduje się na stronie COS.

Najważniejsze zasady dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej, w tym zmiany tematu lub promotora pracy, określa Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej (§ 27-31).

Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie określonych w organizacji roku akademickiego skutkuje skreśleniem z listy studentów (§ 24 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Studiów). Jeżeli student ma zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, może w kolejnych latach wznowić się na ostatni semestr celem zaliczenia seminarium dyplomowego (magisterskiego), napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego (zob. § 25 Regulaminu Studiów).

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki obowiązują następujące wymagania stawiane pracom dyplomowym:

• Wskazówki edytorskie dla prac dyplomowych
• Strona tytułowa pracy dyplomowej – dotyczy obron od roku 2021

Informacje na temat procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie COS.