politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Logistyka-Studia I stopnia

Logistyka - Studia I stopnia

PREDYSPOZYCJE

Osoby chcące podjąć studia na kierunku Logistyka powinny posiadać szereg cech, takich, jak: rzetelność, kompetentność, odporność na stres, cierpliwość, komunikatywność, pewność siebie, aktywność, otwartość, twórcze myślenie, zdolność do odpowiedzialnego i świadomego podejmowania ryzyka.

Oprócz cech osobowości mile widziane są również zainteresowania: marketingowe, ekonomiczne, informatyczne oraz prawne i techniczne.

Umiejętności również stanowią ważny aspekt przy wyborze kierunku. Cenione są takie zdolności, jak: koordynowanie pracy zespołu, planowanie i dobra organizacja pracy własnej i innych, współpraca w grupie, przewidywanie następstw podejmowanych decyzji, rozumienie potrzeb oraz intencji klienta.

Mimo wymienionych powyżej cech, zainteresowań czy też umiejętności, które są pomocne w pracy logistyka, należy pamiętać, że KAŻDY może nim zostać oraz WSZYSTKIEGO można się nauczyć.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

KARIERA

Logistyk znajdzie zatrudnienie niemal w każdej firmie. Współcześnie coraz więcej dużych przedsiębiorstw ma w swojej strukturze organizacyjnej dział zajmujący się wszystkimi obszarami związanymi z logistyką, począwszy od zakupów, poprzez magazynowanie, aż po dystrybucję. Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować między innymi w zaopatrzeniu, przy planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji, organizowaniu dystrybucji. Mogą również zajmować się gospodarką magazynową lub transportem, czy zarządzaniem ryzykiem.

Sprawnej logistyki potrzebuje przedsiębiorstwo produkcyjne, hurtownia, sklep detaliczny, ale także szpital, teatr, urząd, miasto, policja, wojsko, czy straż pożarna, itd. Jeżeli pracodawca rozumie znaczenie logistyki, to widzi potrzebę zatrudnienia logistyków, którzy będą wspierali realizację celów przedsiębiorstwa.
Poziom wynagrodzeń logistyków zależy m.in. od doświadczenia. Początkujący pracownik zarabia przeciętnie 3900 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem – 5600 zł brutto. Co drugi doświadczony pracownik zarabia ponad 6600 zł brutto.

Uczelnia oferuje również dodatkowe formy kształcenia w postaci szkoleń, kursów, specjalistycznych wykładów otwartych, które z pewnością zwiększą atrakcyjność przyszłego inżyniera na rynku pracy. Aktualne zarobki można sprawdzić na stronie zarobki.pracuj.pl.

PROGRAM ZAJĘĆ

Podczas studiów student nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie.

Studenci podczas zajęć uzyskują szereg umiejętności, które wykorzystują do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie:

 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem.

Plan studiów uwzględnia wymagania organizacji przemysłowych, handlowych, transportowych, administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Kierunek Logistyka posiada wiele interesujących laboratoriów, w których student może poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, korzystając z nowoczesnych rozwiązań, które stosowane są w przemyśle, np. w zakresie usprawnienia realizacji procesów magazynowania.

W skład laboratoriów wspierających proces edukacyjny wchodzą:

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych LUCA,
 • Pracownia Podstaw Eksploatacji Pojazdów,
 • Pracownia Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie,
 • Laboratorium Identyfikacji Bezstykowej,
 • Laboratorium Systemów Logistycznych.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ

Opole, ul. gen. Sosnkowskiego 31, ul. Ozimska 75, zajęcia dydaktyczne z języka obcego oraz z WF odbywają się na ul. Prószkowskiej 76.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia w zakresie LOGISTYKI prowadzone są w systemie stacjonarnym (S), jak i niestacjonarnym (NS), zgodnie z obecnymi standardami kształcenia. Studia trwają 7 semestrów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Kierunek Logistyka prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej od roku akademickiego 2008/2009. Przeprowadzono wtedy pierwszą rekrutację na studia stacjonarne I stopnia i przyjęto 130 kandydatów. Aktualnie co roku do Naszej Uczelni przybywa około 100 kandydatów. Zdecydowana większość z nich kończy ją ze stopniem inżyniera, a następnie, z powodzeniem znajduje pracę w swoim obszarze zainteresowań, czyli logistyce. Wielu kontynuuje edukację na II stopniu kierunku Logistyka.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten ciekawy zawód, powinny posiadać szereg umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie, a którą z pewnością będą mogli pozyskać na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naszej Uczelni.

SPECJALNOŚCI

 • Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych (S, NS),
 • Systemy inżynieryjne w logistyce (S, NS),
 • Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach (S, NS),
 • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce (S, NS).

Studenci kształtować będą kompetencje konieczne do realizowania zadań i podejmowania decyzji w obszarze logistyki. Będą przygotowani do samodzielnej realizacji przedsięwzięć logistycznych w ramach określonego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami, zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi.

Program studiów zakłada przekazanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu logistyki, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, procesów transportu i spedycji, a także sterowania procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

Warsztatowo-ćwiczeniowy charakter zajęć pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy,
w działaniach praktycznych realizowanych jako studia przypadków czy symulacje decyzyjne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Studenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

• Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych

Zrozumienie roli informatyki w procesach logistycznych, jak również możliwości jej zastosowania wymaga poznania i zrozumienia teorii i praktyki rozwiązań logistycznych. Zastosowanie narzędzi informatycznych do wspomagania procesów logistycznych ma ułatwić i utrwalić zdobytą przez studentów wiedzę w trakcie realizowanych zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Specjalność adresowana jest głównie do studentów kierunku Logistyka, poznających podstawy zastosowania systemów informatycznych.

Na zajęciach dydaktycznych studenci zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi podejścia procesowego w logistyce, systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu procesów logistycznych w ujęciu praktycznym.

Studenci zapoznają się z głównymi aspektami dotyczącymi podejmowania decyzji o zastosowaniu technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach. Zostają im pokazane problemy związane z doborem narzędzi informatycznych, które rozpatrywane są w odniesieniu do podstawowych funkcji logistyki, takich, jak: transport, magazynowanie, dystrybucja. Studenci poznają problematykę organizacji i funkcjonowania systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

Nauczyciele akademiccy wskażą możliwości, jakie dają współczesne technologie informacyjne w zakresie planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych, oraz kierunki ich rozwoju i doskonalenia.
W planach studiów dla kierunku Logistyka znajdują się przedmioty w ramach specjalności Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych: https://wipil.po.edu.pl/logistyka-studia-i-stopnia/logistyka-i-program-studiow.

• Systemy inżynieryjne w logistyce

Studenci tej specjalności nauczą się projektować, oceniać i doskonalić systemy logistyczne. Zdobędą wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego połączonego z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji oraz metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową. Poznają zasady eksploatacji obiektów magazynowych, zasady wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji oraz wymagania w zakresie zakupów i dostaw w ramach sieci zaopatrzenia. Zdobędą wiedzę w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz uzyskają umiejętności wymagane do przeprowadzenia analizy, oceny i usprawnienia, bądź optymalizacji systemów logistycznych.

Dzięki znajomości obsługi oprogramowania produkcyjno-magazynowego, a także zasad prowadzenia działalności produkcyjnej wraz jej zabezpieczeniem logistycznym będą mogli znaleźć zatrudnienie w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach informatycznych czy konsultingowych.
Absolwenci mogą podjąć pracę jako:

 • projektant i koordynator systemów logistycznych,
 • analityk oprogramowania logistycznego,
 • planista i koordynator procesów produkcyjnych,
 • analityk procesów zaopatrzenia materiałowego,
 • inżynier logistyk, pracujący na stanowiskach operacyjnych.

W planach studiów dla kierunku Logistyka znajdują się przedmioty w ramach specjalności
Systemy inżynieryjne w logistyce: https://wipil.po.edu.pl/logistyka-studia-i-stopnia/logistyka-i-program-studiow.

• Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach

Bezpieczeństwo jest zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się w czasie, przestrzeni i wymiarze. Inżynieria bezpieczeństwa to wiedza, działalność praktyczna obejmująca szerokie spektrum form i sposobów organizowania warunków między innymi bezpiecznego funkcjonowania gospodarki tzw. bezpieczeństwa gospodarczego, które ma za zadanie ochronę podmiotów przed destabilizacją, dezintegracją wywołaną negatywnymi czynnikami (zagrożeniami), zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce produkcji i usługach obejmuje następujące sektory: finansowy, energetyczny, transportowy, infrastruktury, środowiska naturalnego, żywnościowego, podmiotów produkcyjnych i usługowych.

Student pozna znaczenie i rolę bezpieczeństwa w procesach logistyki, jego wpływ na sprawne, skuteczne, nowoczesne funkcjonowanie przedsiębiorstw, odpornych na wszelkie zakłócenia i zagrożenia.

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania,
 • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych zorientowanych na potrzeby i możliwości człowieka,
 • łatwość porozumiewania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych, administracji państwowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w szkolnictwie i firmach szkoleniowych,
 • podejmując własną działalność gospodarczą,
 • jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych.

W planach studiów dla kierunku Logistyka znajdują się przedmioty w ramach specjalności
Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach: https://wipil.po.edu.pl/logistyka-studia-i-stopnia/logistyka-i-program-studiow.

• Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Infrastruktura krytyczna stanowi jedno z największych wyzwań technicznych XXI wieku. Współczesne przedsiębiorstwa są instytucjami elastycznymi, szybko reagującymi na zmiany zachodzące w ich otoczeniu, systematycznie planującymi i świadomie zarządzającymi każdym aspektem swego funkcjonowania, co powoduje konieczność zatrudniania osób do systemowego i zintegrowanego planowania łańcuchem dostaw, przepływu produktów i informacji.

Specjalność: „Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną” ukierunkowana jest przede wszystkim na procesy logistyczne, wspomagające funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku w turbulentnym otoczeniu. Kształtować będzie kompetencje niezbędne do realizowania zadań, jakie stawia się specjalistom z zakresu zarządzania infrastrukturą krytyczną w logistyce, którzy będą przygotowani do samodzielnej realizacji przedsięwzięć logistycznych w ramach otrzymanego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami.

Program studiów zakłada przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania infrastrukturą krytyczną w logistyce, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, narzędzi informatycznych, procesów transportu i spedycji, sterowania procesami logistycznymi.

Program nowej specjalności na kierunku studiów LOGISTYKA łączy kompetencje inżynierskie z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem w logistyce, zarządzania ryzykiem, diagnozowania zagrożeń, dopasowywania właściwych i ekonomicznie uzasadnionych zabezpieczeń, racjonalnego podejmowania decyzji w turbulentnym otoczeniu.

Program nauczania oferuje elementy planowania i teorii systemów, zapewniając holistyczne spojrzenie na współzależności między systemami, które składają się na nowoczesną infrastrukturę społeczeństwa – komunikację, zdrowie publiczne, wodę, energię, żywność i transport, wykorzystując wizjonerskie podejście do planowania.

Studenci poznają kluczowe pojęcia związane z systemami infrastruktury, jej finansowaniem, procesy związane z zarządzaniem kryzysowym, ryzykiem, analizą ryzyka i ciągłością działania, komponentami i cechami, tworzącymi systemy infrastruktury, np. dla żywności, wody, energii, zdrowia publicznego, komunikacji i transportu, prowadzą badania nad rzeczywistymi problemami.

Studenci nauczą się planować systemy infrastrukturalne, które poprawiają jakość życia i zapewnią odporność na zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka.

W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się z aspektami technicznymi systemów infrastruktury krytycznej, zdobywa wiedzę, kształtuje umiejętności i postawy dotyczące takich zagadnień jak: zarządzanie i infrastrukturą publiczną, zarządzanie kryzysowe i logistyczne w ochronie infrastruktury krytycznej, analiza i ocena ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej, systemy ochrony infrastruktury krytycznej, zasady i metody ochrony infrastruktury krytycznej, systemy monitorowania infrastruktury krytycznej.

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania infrastrukturą krytyczną, ochrony zasobów internetowych, ochrony danych osobowych.

Jej celem jest kształcenie kadr na potrzeby jednostek administracji publicznej, realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w zakresie reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, roli i zadań wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, poprzez kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej i służbach publicznych.

Perspektywy zawodowe:

 • w sektorze prywatnym – w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej,
 • w sektorze publicznym – w administracji publicznej, w centrach zarządzania kryzysowego,
  w biurach bezpieczeństwa, w komórkach analiz służb mundurowych,
 • w sektorze finansowym i doradczym – w komórkach zajmujących się analizą danych i zarządzaniem ryzykiem, w organizacjach pozarządowych zaangażowanych w bezpieczeństwo narodowe i publiczne.

Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w firmach na różnych stanowiskach, jako:

 • analityk ryzyka
 • analityk bezpieczeństwa
 • specjalista w centrum zarządzania kryzysowego
 • koordynator ds. infrastruktury krytycznej

W planach studiów dla kierunku Logistyka znajdują się przedmioty w ramach specjalności:
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce: https://wipil.po.edu.pl/logistyka-studia-i-stopnia/logistyka-i-program-studiow.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską