politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia II stopnia / Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia

Profil kierunku

  • ogólnoakademicki

Tryb i forma studiów

  • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie), czas trwania 3 semestry
  • studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie), czas trwania 3 semestry

Specjalności studiów magisterskich

  • zarządzanie innowacjami (S, NS),
  • zarządzanie logistyką (S, NS),
  • zarządzanie projektami (S, NS).

Program zajęć

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podstawowy proces kształcenia koncentruje się wokół potrzeby zwiększania nacisku na kompetencje kluczowe oraz umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym. Obejmują one m.in.: kreatywność, innowacyjność, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi, zarządzanie kosztami oraz jakością produkcji, organizowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym również koordynowanie prac zespołów roboczych, a także promocję wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego, prawidłowej analizy i syntezy współczesnych zjawisk gospodarczych oraz prowadzenia merytorycznych dyskusji.
Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby zainteresowanych. Ustala się następującą minimalną liczbę studentów wymaganych do uruchomienia – 15. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na uruchomienie specjalności przy liczbie studentów mniejszej od wymaganej.