politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia II stopnia / Logistyka

Logistyka - Studia II stopnia

WYMAGANIA

Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

PREDYSPOZYCJE

Osoby chcące podjąć studia na kierunku Logistyka powinny posiadać szereg cech, takich, jak: rzetelność, kompetentność, odporność na stres, cierpliwość, komunikatywność, pewność siebie, aktywność, otwartość, twórcze myślenie, zdolność do odpowiedzialnego i świadomego podejmowania ryzyka.

Oprócz cech osobowości mile widziane są również zainteresowania: marketingowe, ekonomiczne, informatyczne oraz prawne i techniczne.

Umiejętności również stanowią ważny aspekt przy wyborze kierunku. Cenione są takie zdolności, jak: koordynowanie pracy zespołu, planowanie i dobra organizacja pracy własnej i innych, współpraca w grupie, przewidywanie następstw podejmowanych decyzji, rozumienie potrzeb oraz intencji klienta.

Mimo wymienionych powyżej cech, zainteresowań czy też umiejętności, które są pomocne w pracy logistyka, należy pamiętać, że KAŻDY może nim zostać oraz WSZYSTKIEGO można się nauczyć.

KARIERA

Logistyk znajdzie zatrudnienie niemal w każdej firmie. Współcześnie coraz więcej dużych przedsiębiorstw ma w swojej strukturze organizacyjnej dział zajmujący się wszystkimi obszarami związanymi z logistyką, począwszy od zakupów, poprzez magazynowanie, aż po dystrybucję. Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować między innymi w zaopatrzeniu, przy planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji, organizowaniu dystrybucji. Mogą również zajmować się gospodarką magazynową lub transportem, czy zarządzaniem ryzykiem.

Sprawnej logistyki potrzebuje przedsiębiorstwo produkcyjne, hurtownia, sklep detaliczny, ale także szpital, teatr, urząd, miasto, policja, wojsko, czy straż pożarna, itd. Jeżeli pracodawca rozumie znaczenie logistyki, to widzi potrzebę zatrudnienia logistyków, którzy będą wspierali realizację celów przedsiębiorstwa.

Poziom wynagrodzeń logistyków zależy m.in. od doświadczenia. Początkujący pracownik zarabia przeciętnie 3900 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem – 5600 zł brutto. Co drugi doświadczony pracownik zarabia ponad 6600 zł brutto.

Uczelnia oferuje również dodatkowe formy kształcenia w postaci szkoleń, kursów, specjalistycznych wykładów otwartych, które z pewnością zwiększą atrakcyjność przyszłego magistra inżyniera na rynku pracy. Aktualne zarobki można sprawdzić na stronie zarobki.pracuj.pl.

PROGRAM ZAJĘĆ

Podczas studiów student nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie.

Studenci podczas zajęć uzyskują szereg umiejętności, które wykorzystują do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie:

 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem.

Plan studiów uwzględnia wymagania organizacji przemysłowych, handlowych, transportowych, administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Kierunek Logistyka posiada wiele interesujących laboratoriów, w których student może poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, korzystając z nowoczesnych rozwiązań, które stosowane są w przemyśle, np. w zakresie usprawnienia realizacji procesów magazynowania.

W skład laboratoriów wspierających proces edukacyjny wchodzą:

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych LUCA,
 • Pracownia Podstaw Eksploatacji Pojazdów w Transporcie,
 • Pracownia Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie,
 • Laboratorium Podstaw Automatycznej Identyfikacji w Łańcuchach Dostaw.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ

Opole, ul. Mikołajczyka 5, ul. Ozimska 75, zajęcia dydaktyczne z języka obcego oraz z WF odbywają się na ul. Prószkowskiej 76.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia otrzymuje możliwość dalszego kształcenia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na 3-semestralnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich II stopnia.

Absolwenci studiów drugiego stopnia będą potrafili identyfikować złożone systemy logistyczne i łańcuchy dostaw we wszystkich obszarach logistyki oraz prawidłowo interpretować zjawiska (np. koszty, poprawność, zmienność zapotrzebowania) w logistyce oraz oceniać wzajemne relacje, które zachodzą między tymi zjawiskami w obszarach transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, obsługi klienta.

Będą potrafili wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk logistycznych z uwzględnieniem finansowych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zapasami oraz flotami samochodowymi, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, zarządzania projektami, zarządzania jakością w produkcji i usługach.

SPECJALNOŚCI

 • Międzynarodowe Łańcuchy Dostaw,
 • Inżynieria Transportu w Logistyce.

Absolwenci kierunku Logistyka po ukończeniu specjalności Międzynarodowe Łańcuchy Dostaw, uzyskują umiejętności w zakresie przepływu dóbr w skali międzynarodowej. Absolwenci po ukończeniu studiów magisterskich będą rozumieli istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi. Zdobędą również zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk technicznych, z elementami nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu. Uzyskają rozszerzoną wiedzę o międzynarodowych instytucjach logistycznych związanych z działalnością transportową, magazynową i dystrybucyjną, z uwzględnieniem instytucji odpowiedzialnych za przepływy produktów i ładunków. Zdobędą również rozszerzoną wiedzą o instytucjach z branży TSL działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wybrane przedmioty:

 • międzynarodowe centra logistyczne,
 • globalne standardy informacyjne,
 • analiza techniczno – ekonomiczna przedsiębiorstw,
 • negocjacje w łańcuchach dostaw,
 • opakowania w łańcuchach dostaw,
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych,
 • ryzyko w systemach logistycznych.

Absolwenci kierunku Logistyka po ukończeniu specjalności Inżynieria Transportu w Logistyce uzyskają umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie kształtowania procesów przemieszczania ładunków, metod projektowania, wymiarowania i analizowania systemów logistycznych oraz organizacji i zarządzania w transporcie, wykorzystania i zarządzania nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesów logistycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać działania logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Wybrane przedmioty:

 • informatyka w logistyce,
 • inżynieria i systemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • optymalizacja procesów transportowych,
 • podstawy eksploatacji pojazdów,
 • systemy telematyczne,
 • technologie transportu,
 • transport i spedycja międzynarodowa.
Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby zainteresowanych. Ustala się następującą minimalną liczbę studentów wymaganych do uruchomienia – 15. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na uruchomienie specjalności przy liczbie studentów mniejszej od wymaganej.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską