politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia I stopnia / Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Predyspozycje

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, zagadnieniami jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności oraz żywieniem człowieka, dietetyką i wpływem odżywiania na kondycję organizmu.

Jaki przedmiot warto zdać na maturze?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, biologia, fizyka, informatyka, język polski.

Kariera

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych z elementami dietetyki i nauk ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie kontroli i nadzoru jakości, a także bezpieczeństwa żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, jakością, przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, żywieniem człowieka, również może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach i instytucjach urzędowych zajmujących się kontrolą, analizą i certyfikacją produktów żywnościowych oraz w zakładach żywienia zbiorowego.

Program zajęć

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  • najnowszych technologii przetwarzania surowców spożywczych i metod oceny jakości żywności;
  • metod organizacji procesów technologicznych w przemyśle spożywczym pod kątem ich higieny i bezpieczeństwa;
  • technologii i jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
  • biotechnologii i toksykologii żywności;
  • technologii produkcji potraw;
  • przygotowywania potraw zgodnie z wytycznymi danych diet;
  • oceny stanu odżywienia organizmu;
  • żywienia człowieka wraz z elementami anatomii i fizjologii.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: chemia, biochemia, matematyka, fizyka, ekologia i ochrona środowiska. Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, technologie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, mikrobiologię surowców i produktów, rolnictwo ekologiczne, biochemię żywności z elementami fizjologii żywienia, dietetykę oraz dietoprofilaktykę i dietoterapię, żywienie w sporcie, żywność funkcjonalną oraz suplementy i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Studia pierwszego stopnia

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) w trybie stacjonarnym S (dziennym) oraz 7 semestrów (3,5 roku) w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym).

Oferujemy dwie specjalności studiów inżynierskich:

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS)
  • Żywienie człowieka i dietetyka (S, NS)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Specjalności

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych jest nieodzownym elementem produkcji żywności w skali krajowej i międzynarodowej. Dodatkowo Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny w tym obszarze oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Sytuacja ta powoduje ciągłe poszukiwania specjalistów z zakresu wdrażania i realizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z kontrolą i nadzorem nad jakością produktów spożywczych, a także bezpieczeństwem żywności. Dzięki specjalistycznej wiedzy i uzyskanym inżynierskim umiejętnościom są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, jakością, przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności a także żywieniem człowieka. Ponadto absolwent może znaleźć pracę w laboratoriach i instytucjach urzędowych zajmujących się kontrolą i certyfikacją produktów żywnościowych.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością jakość i bezpieczeństwo żywności ma przyszłość i może otworzyć drzwi do Twojej przyszłej kariery zawodowej.

Żywienie człowieka i dietetyka

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i dietetyka zapewniają praktyczną wiedzę z zakresu technologii żywności oraz żywienia człowieka z elementami dietetyki. Realizowane w toku studiów przedmioty technologiczne pozwalają na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności w różnych działach przemysłu spożywczego. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i technologii żywności absolwenci są atrakcyjni na rynku pracy i odnajdują się na wielu różnorodnych stanowiskach pracy związanych z przemysłem spożywczym. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, jako specjaliści w zakładach żywienia zbiorowego oraz laboratoriach analizy żywności.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością żywienie człowieka i dietetyka ma znaczenie dla kreowania zdrowej przyszłości.

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską