politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia I stopnia / Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Predyspozycje

Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w działalności człowieka, związanych z szeroko rozumianą inżynierią bezpieczeństwa, wykorzystującą wiedzę i możliwości psychofizyczne człowieka. Chęć doskonalenia się w naukach technicznych i społecznych pozwalających nabyć umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania oraz zarządzania z obszarów związanych z bezpieczeństwem infrastruktury na poszczególnych szczeblach przedsiębiorstw, administracji i państwa.

Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, chęć stałego doskonalenia się oraz pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Jaki przedmiot warto zdać na maturze?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Kariera

Nabyta wiedza i umiejętności predestynują do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz w administracji publicznej, na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa, w zależności od wybranej specjalności, od poziomu przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa pracy do poziomu państwa w obszarze ochrony ładu i porządku prawnego oraz ratowania życia, zdrowia i mienia ludności przed skutkami współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych o charakterze lokalnym i globalnym.

Program zajęć

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna, fizyka, chemia dla inżynierów, język obcy.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: bezpieczeństwo informacji, techniczne systemy zabezpieczeń, modelowanie zagrożeń, bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowanie systemów dozoru, kontrola i audyt w bezpieczeństwie, organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, logistykę w bezpieczeństwie, komunikację społeczną i zarządzanie personelem a także niektóre przedmioty techniczne np. komputerowe wspomaganie projektowania, pomiary i diagnostykę środowiska pracy. Grupa treści związanych ze specjalnościami przedstawiono przy ich opisie.

Studia pierwszego stopnia

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) lub 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). Profil studiów ogólnoakademicki. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach II stopnia na kierunku zarządzenia i inżynieria produkcji np. na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie kierunków odpowiednich lub pokrewnych, umożliwiając tym samym uzyskanie tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia)

Specjalności

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Zwiększająca się liczba zagrożeń oraz dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna wymaga specjalistów w obszarze zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, posiadających fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności zarządzania na szczeblach lokalnym, regionalnym i centralnym mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w stanach nadzwyczajnych oraz związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną ludności. Obejmuje ona umiejętność prognozowania możliwych zagrożeń oraz wyboru środków i sposobów na przeciwdziałanie im bądź ograniczenie ich skutków, w tym tworzenia warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych dla ich sprawnego zarządzania. Student pozna warunki zapewniające ciągłość funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, zasady współpracy z instytucjami porządku publicznego, projektowanie i wdrażania oraz obsługę systemów informatycznych zarządzania bezpieczeństwem. W pracy absolwent będzie potrafił identyfikować zagrożenia, oszacować ryzyka i kryteria jego akceptacji, zarządzać personelem oraz komunikacją społeczną w sytuacjach zagrożeń oraz tworzyć warunki zapewniające funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw oraz innych organizacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych można zaliczyć m. in. bezpieczeństwo narodowe i stany nadzwyczajne, zagrożenia terroryzmem i edukację obronną, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę paliwami, systemy informacji przestrzennej oraz gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym.

 

Techniczne systemy bezpieczeństwa

Dobrze wykształcony inżynier, specjalista w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa oraz technicznych systemów ochrony osób i mienia będzie dobrze przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent może objąć stanowiska związane z rozwiązywaniem problemów inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwem i higieną pracą, projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia, systemami monitoringu procesów technologicznych czy ochrony środowiska. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i oceną ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. W tym obszarze absolwenci nabędą umiejętność skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenia szkoleń, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych można zaliczyć m. in. metody komputerowe w inżynierii, projektowanie systemów dozoru, procesy technologiczne uciążliwe dla środowiska, bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, komputerowe modelowanie systemów bezpieczeństwa oraz gry decyzyjne w bezpieczeństwie.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Wykształcony inżynier, znający problematykę zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz w komórkach i działach administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Absolwent może pracować na stanowiskach związanych z rozwiązywaniem problemów inżynierii bezpieczeństwa, w służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się środowiskiem pracy, likwidacją istniejących zagrożeń, analizą i oceną ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Takie obszary wiedzy jak psychologia pracy, ergonomia w procesie projektowania wyrobów czy wykorzystanie gier decyzyjnych pozwolą zapewnić optymalne warunki pracy już na etapie jej projektowania. Absolwent będzie potrafił skutecznie kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa. Będzie mógł prowadzić szkolenia i pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych można zaliczyć m. in. ergonomię stanowiska pracy, systemy zarządzania środowiskiem pracy, monitorowanie zagrożeń, psychologię pracy, ergonomię w procesie projektowanie wyrobów, wzornictwo przemysłowe, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych.

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską