politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katalog przedmiotów humanistyczno-społecznych

Katalog przedmiotów humanistyczno-społecznych

Zgodnie z §3 ust. 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów co najmniej 30% punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów powinno być przypisane do przedmiotów wybieralnych. Przedmiotami wybieralnymi dla wszystkich kierunków z wyjątkiem Zarządzania i inżynierii produkcji na Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki są m.in. przedmioty humanistyczno-społeczne.

Przed wyborem przedmiotu studenci mogą zapoznać się z kartami opisu proponowanych przedmiotów, które są dostępne na stronie internetowej Wydziału w zakładce kierunki studiów.

 • Opiekun roku przedstawia studentom danego kierunku nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot humanistyczno-społeczny, wraz z propozycjami przygotowanych przez niego przedmiotów, przed rozpoczęciem semestru, w którym prowadzony jest przedmiot humanistyczno-społeczny.
 • W kolejnym etapie następuje wybór przedmiotu poprzez indywidualne głosowanie, które może się odbyć w sposób stacjonarny jak i przy pomocy platformy Moodle. O wyborze decydują demokratyczne wybory a do realizacji zostanie wybrany przedmiot o najwyższej liczbie zapisanych studentów.

*Tryb dokonania przez studentów wyboru przedmiotów wybieralnych oraz kwestie sporne i nieuregulowane w niniejszych zasadach rozstrzyga dziekan. Zadania dziekana określone w niniejszych zasadach może wykonywać prodziekan wydziału ds. dydaktyki.

Przedmiot humanistyczno-społeczny I

 • Psychologia społeczna
 • Motywacja i zarządzanie czasem
 • Rozwój osobisty
 • Negocjacje w biznesie
 • Historia techniki
 • Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem
 • Motivation and time management (przedmiot prowadzony w języku angielskim)
 • Emotional intelligence and stress management (przedmiot prowadzony w języku angielskim)

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 • Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Techniki rekrutacyjne
 • Etyka i savoir vivre w biznesie
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie rozwojem startupu
 • Effective communication and conflict management (przedmiot prowadzony w języku angielskim)
 • Art of presentation and public speaking (przedmiot prowadzony w języku angielskim)