politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Inżynieria bezpieczeństwa – Studia I stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa - Studia I stopnia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

PROGRAM ZAJĘĆ NA KIERUNKU

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna, fizyka, chemia dla inżynierów, język obcy.

Grupa treści kierunkowych kierunku obejmuje m.in.: bezpieczeństwo informacji, techniczne systemy zabezpieczeń, modelowanie zagrożeń, bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowanie systemów dozoru, kontrola i audyt w bezpieczeństwie, organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, logistykę w bezpieczeństwie, komunikację społeczną i zarządzanie personelem a także niektóre przedmioty techniczne np. komputerowe wspomaganie projektowania, pomiary i diagnostykę środowiska pracy.

Kierunek Inżyniera bezpieczeństwa oferuje 3 specjalności.

SPECJALNOŚCI:

• Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

PREDYSPOZYCJE

Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań (w szczególności w sytuacjach zagrożenia), chęć stałego doskonalenia się, umiejętność zarządzania oraz pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

KARIERA

Coraz to większa liczba zagrożeń oraz dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna spowodowała konieczność powołania specjalności, która byłby w stanie przygotować specjalistów w obszarze zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, posiadających fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym) oraz bezpieczeństwa narodowego i ochrony ludności. Dotyczy to w szczególności: zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych; prognozowania możliwości wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów na przeciwdziałanie lub ograniczenie ich skutków; tworzenia warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych dla zapewnienia sprawnego zarządzania kryzysowego; tworzenia warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej; współpracy z instytucjami porządku publicznego; projektowania, wdrażania oraz obsługi systemów informatycznych zarządzania bezpieczeństwem; identyfikacji zagrożeń, oszacowania ryzyka i kryteriów jego akceptacji; zarządzania personelem oraz komunikacją społeczną w sytuacjach zagrożeń; tworzenia warunków zapewniających funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw oraz innych organizacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Nabyta wiedza i umiejętności predysponują do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i wykonawczych w administracji publicznej (na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem) oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających szybko zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa w obszarze ochrony ładu i porządku prawnego w państwie oraz ratowania życia, zdrowia i mienia ludności przed skutkami współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych o charakterze lokalnym i globalnym.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych specjalności można zaliczyć m. in. bezpieczeństwo narodowe i stany nadzwyczajne, zagrożenia terroryzmem i edukację obronną, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę paliwami, systemy informacji przestrzennej oraz gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowy.

• Techniczne systemy bezpieczeństwa

PREDYSPOZYCJE

Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w działalności człowieka, pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa; chęć doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania oraz rozwiązywania praktycznych problemów.

KARIERA

Dobrze wykształcony inżynier, specjalista w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa oraz technicznych systemów ochrony osób i mienia będzie dobrze przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwem i higieną pracą, projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia, systemami monitoringu procesów technologicznych czy ochrony środowiska. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i oceną ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. W tym obszarze absolwenci będą mogli się wykazać umiejętnością skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenia szkoleń, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych specjalności można zaliczyć m. in. metody komputerowe w inżynierii, projektowanie systemów dozoru, procesy technologiczne uciążliwe dla środowiska bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, komputerowe modelowanie systemów bezpieczeństwa oraz gry decyzyjne w bezpieczeństwie.

• Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

PREDYSPOZYCJE

Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań w ergonomii i bezpieczeństwie związanych z działalnością człowieka, pozwalających lepiej wykorzystać możliwości psychofizyczne pracownika; chęć doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania i projektowania optymalnego i bezpiecznego stanowiska pracy.

KARIERA

Wykształcony inżynier, znający problematykę zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz w komórkach i działach administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Absolwent może pracować na stanowiskach związanych z rozwiązywaniem problemów inżynierii bezpieczeństwa, w służbach BHP oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się środowiskiem pracy, likwidacją istniejących zagrożeń, analizą i oceną ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Takie obszary wiedzy jak psychologia pracy, ergonomia w procesie projektowania wyrobów czy wykorzystanie gier decyzyjnych pozwolą zapewnić optymalne warunki pracy już na etapie jej projektowania. Absolwenci będą potrafili wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. Będą mogli prowadzić szkolenia i pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Do grupy przedmiotów specjalnościowych specjalności można zaliczyć m. in. ergonomię stanowiska pracy, systemy zarządzania środowiskiem pracy, monitorowanie zagrożeń, psychologię pracy, ergonomię w procesie projektowanie wyrobów, wzornictwo przemysłowe, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską