politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Indywidualna Organizacja Studiów

Indywidualna organizacja studiów

Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej uchwalonego uchwałą nr 254 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 19 kwietnia 2023r – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 12. Indywidualna organizacja studiów

1. IOS polega na realizowaniu przez studenta obowiązującego programu studiów przez co najmniej jedno, z następujących dostosowań:
1) indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia;
2) modyfikację formy zaliczeń i egzaminów;
3) modyfikację liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
4) modyfikację tygodniowego terminarza zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i / lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
5) zmiany terminu egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania IOS wobec studentów:
1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się;
2) odbywających praktyki i staże w ramach zawartej umowy, której stroną jest Uczelnia;
3) będących członkami sportowej kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej, posiadających co najmniej I klasę sportową;
4) reprezentujących Uczelnię w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, na poziomie co najmniej rozgrywek pierwszej ligi, prowadzonych przez polskie związki sportowe;
5) reprezentantów Uczelni w akademickich mistrzostwach Polski, którzy zajęli od 1 do 3 miejsca;
6) wychowujących dzieci lub sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, którego student jest jedynym opiekunem;
7) będących osobami z niepełnosprawnościami;
8) odbywających studia na więcej niż jednym kierunku studiów;
9) wybranych do organów i gremiów kolegialnych Uczelni;
10) stypendystów programu stypendialnego Prezydenta Miasta Opole dla olimpijczyków;
11) przyjętych na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się;
12) w innych ważnych przypadkach, uznanych przez dziekana.

3. Studentom szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się zapewnia się opiekę dydaktyczną i naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia. Dziekan, na wniosek studenta, wyznacza opiekuna studenta na czas IOS.

4. Studentom z niepełnosprawnościami, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, studentom studiującym więcej niż jeden kierunek studiów i studentom wybranym do organów i gremiów kolegialnych Uczelni stwarza się możliwość odbywania studiów według indywidualnego harmonogramu realizacji programu studiów i terminarza tygodniowego zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i / lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów, z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta.

5. IOS studenta będącego osobą z niepełnosprawnością należy dostosować do jej indywidualnych potrzeb i możliwości pod względem:
1) materiałów dydaktycznych;
2) warunków odbywania zajęć;
3) formy zajęć;
4) dodatkowego wsparcia.

6. Program studiów w ramach IOS musi zapewnić realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów.

7. O przyznanie IOS może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem studentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3,4,5,11 i 12. IOS przyznaje dziekan na okres jednego semestru.

8. Student ubiegający się o IOS składa podanie do dziekana w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć. Do podania należy załączyć uzgodnione z nauczycielami prowadzącymi sposób i termin zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

9. Rejestracja studenta na kolejny semestr z kredytem punktowym ECTS stanowi podstawę odmowy przyznania studentowi IOS.

10. IOS może prowadzić do skrócenia studiów. IOS nie może natomiast prowadzić do wydłużenia czasu trwania studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz formie studiów.